Future Food
ประวัติของเรา (History)  
 
            บริษัท เอ็มเฮลท์ พีเอสวี 2021 จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดเริ่มจากวิทยานิพนธ์เชิงลึกด้านนวัตกรรมอาหาร โดยคุณศุภลักษณ์ บัณฑิตกุล นิสิตดุษฏีบัณฑิตสาขาการจัดการนวัตกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดตั้งบริษัทฯเพื่อเข้าร่วมแข่งขันรับทุนการพิสูจน์แนวคิดหรือ Prove of Concept โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในปี 2021 และบริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมสู่ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพและวางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้นำในการสร้างอาหารแห่งอนาคต ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ได้ทั้ง ความอร่อย สะดวกและมีคุณประโยชน์ ภายใต้แบรนด์ ฟิตแอนด์ฟัน

           ด้วยความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดนวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยีทั้งทางด้านอาหารและเภสัชกรรมเข้าด้วยกัน บริษัท เอ็มเฮลท์ พีเอสวี 2021 จำกัด จึงได้รับความยอมรับจากรัฐบาล โดยได้รับเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนนี้นอกจากได้ขยายความช่วยเหลือทางการเงิน ยังได้ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดริเริ่มด้านการวิจัยและการพัฒนาเพื่อขยายความสามารถในการผลิตไปยังภาคอุตสาหกรรมต่อไป

            นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ทุ่มเทความพยายามในการสร้างโซลูชันทางโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ บริษัท ในการมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นนวัตกรรมที่ไม่เพียง แต่ให้ประโยชน์ทางโภชนาการเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคอีกด้วย ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลทั่วโลก
----------------------------------------------
 
 MHealth PSV 2021 Co., Ltd. was established based on a groundbreaking thesis in food Innovation by Miss Supalak Bunditkul, a PhD candidate in Innovation Management at Chulalongkorn University. The company embarked on a journey to participate in and vie for the Prove of Concept grant offered by the Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation in the year 2021 Then , The company has successfully brought innovative products to the health food market and positioned itself as a leader in creating the food of the future that meets the needs of modern consumers that are both delicious, convenient and useful under the Fit and Fun brand.

       Distinguished by a consistent commitment to innovation in both food and cosmetics, MHealth PSV 2021 Co., Ltd. has earned recognition from the government, securing funding to propel its innovations into both domestic and international markets. This support extends beyond financial aid, encompassing research and development initiatives and the expansion of production capabilities into the industrial sector.

      Additionally, the company is  dedicated effort towards crafting nutritional solutions for the elderly, aligning with the company's mission to contribute to the United Nations' sustainability objectives. The ultimate goal is to produce innovative food products that not only offer nutritional benefits but also mitigate the risk of diseases, contributing to the well-being of individuals globally.
Powered by MakeWebEasy.com